Què és XML?

XML, de l’anglès eXtensible Markup Language (llenguatge de marques extensible), és un metallenguatge extensible, d’etiquetes, desenvolupat per W3C. No és un llenguatge en particular, sinó una manera de definir llenguatges per a diferents necessitats. XML no es va crear únicament per utilitzar-lo a internet, sinó que es va proposar com a un  estàndard pera l’intercanvi d’informació estructurada entre diferents plataformes. En l’actualitat té un paper molt important, ja que permet la compatibilit...
Read More

Què és la POO?

La programació orientada a objectes (POO) és un estil de programació que es basa en dividir el programa en petites unitats lògiques de codi (objectes). Aquests, intenten acostar al màxim la programació amb la realitat. En la realitat, un objecte és qualsevol cosa que podem veure en el nostre entorn. Per exemple el PC, dispositiu o foli amb el que estem llegint aquestes línies. També serien bons exemples un cotxe, un arbre, una persona... Si analitzem una mica més, en la realitat, un objecte co...
Read More

Què és JAVA?

Java és un llenguatge de programació desenvolupat per l’empresa nord-americana Sun Microsystems a principis dels anys 90. Va aparèixer per donar resposta a l’objectiu de disposar d’un llenguatge que permetés escriure el codi una única vegada i executar-lo en qualsevol lloc. En paraules de James Gosling, el seu creador: “Write once, run anywhere.” El llenguatge Java va néixer després d’intentar evolucionar el llenguatge C++ cap a una versió més simple i, per tant, facilita tota la funcionali...
Read More